ŠTATÚT TOMBOLY Beh za Tatry

 1. Základné ustanovenia
 1. Tento Štatút TOMBOLY – žrebovania výhier pre zaregistrovaných účastníkov v kategórii Muži / Ženy (starší ako 16 rokov)  verejného športového podujatia Beh za Tatry (ďalej len Podujatie) upravuje podmienky organizovania TOMBOLY a účasti na nej (ďalej len „Štatút„) a predstavuje jediné záväzné pravidlá pre účasť v tombole a jej žrebovaní.
 2. Usporiadateľom tomboly je spoluorganizátor a marketingový partner Podujatia – spoločnosť  Elcop Bratislava, s.r.o., so sídlom Špaldová 16, 821 06 Bratislava, IČO: 35 783 516, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 21279/B (ďalej len „Usporiadateľ“).
 3. Tombola obsahuje výhry, ktoré do nej venovali reklamní partneri alebo organizátor Podujatia.
 4. Tombola podľa tohto Štatútu nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ani verejnou súťaž v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 5. Žrebovanie výhier v tombole sa uskutoční na území Slovenskej republiky, v deň Behu za Tatry, po ukončení preteku, na Štrbskom Plese.
 6. Tento Štatút je zverejnený na internetovej stránke podujatia www.behzatatry.sk.
 7. Účelom tomboly je motivácia účastníkov Podujatia a  marketing produktov, ktoré do Tomboly venovali reklamní partneri alebo organizátor Podujatia.
 8. O všetkých otázkach neupravených týmto Štatútom je oprávnený rozhodovať Usporiadateľ. Rozhodnutie Usporiadateľa vo veciach tomboly a účasti súťažiaceho v tombole je záväzné. Proti rozhodnutiu Usporiadateľa v tombole nie je opravný prostriedok, rozhodnutie Usporiadateľa je konečné.
 1. Priebeh tomboly

Usporiadateľ zverejní tombolu a výhry, ktoré obsahuje na webovej stránke Podujatia www.behzatatry.sk.

 1. Výhry v tombole sa budú žrebovať po ukončení Podujatia a dekorácii víťazov Podujatia na Štrbskom Plese.
 2. V prípade neprítomnosti vyžrebovaného na Podujatí, zašle Organizátor Tomboly vyžrebovanému cenu poštou, s výnimkou hlavnej ceny automatickej práčky vyrobenej vo Whirlpool Slovensko v Poprade.
 3. Hlavnú cena si výherca prevezme vo výrobnom závode v Poprade osobne a dopravu si zabezpečí na vlastné náklady.
 4. Tento Štatút je Usporiadateľ oprávnený priebežne upravovať. Takáto zmena nezakladá vznik akýchkoľvek práv súťažiaceho voči spoločnosti, najmä nevzniká právo na náhradu akejkoľvek škody.
 5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín žrebovania.

III. Účasť v tombole

 1. Účastníkmi žrebovania tomboly sa stávajú všetci riadne zaregistrovaní účastníci, v kategóriách Muži / Ženy (starší ako 16 rokov) verejného športového podujatia Beh za Tatry, vo formáte prezentný beh, semi virtuálny beh alebo virtuálny beh.
 1. Do žrebovania hlavnej ceny – automatickej práčky vyrobenej vo Whirlpool Slovensko nebudú zaradení zamestnanci výrobcu, ktorí sú účastníkmi bežeckého tímu Whirlpool na Podujatí.
 2. V prípade, že pri žrebovaní hlavnej ceny – automatickej práčky Whirlpool – bude vyžrebovaný člen tímu Whirlpool na Podujatí, žrebuje sa ďalej.
 3. Každý účastník má právo zapojiť sa do žrebovania tomboly iba raz.
 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne rozhodnúť o nezaradení osoby, ktorá porušila podmienky uvedené v tomto Štatúte.
 5. Náklady spojené s dopravou vyžrebovaných výhier z miesta žrebovania do bydliska výhercu znáša výherca.
 6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodnúť s konečnou platnosťou.
 7. Účasť v tombole je dobrovoľná.

  

 1. Ustanovenia k výhram v tombole
 1. Účasť v tombole nezakladá právo účastníka tomboly na akékoľvek finančné plnenie zo strany Usporiadateľa.
 2. V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DP„) je výhra v celkovej hodnote vyššej ako 350 Euro predmetom dane z príjmov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa Zákona o DP. Usporiadateľ oznámi výhercovi pri odovzdaní výhry jej hodnotu. V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o DP sú od dane oslobodené výhry neprevyšujúce hodnotu 350 EUR.
 3. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia.
 1. Spracovanie osobných údajov
 1. Usporiadateľ spracúva osobné údaje účastníkov tomboly v súlade s článkom 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 1. Súťažiaci svojim zapojením sa do tomboly ako dotknutá osoba udeľuje Usporiadateľovi a zároveň  prevádzkovateľovi podľa príslušných ustanovení Zákona výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov a to (A) pre účely vytvorenia vlastnej evidencie o súťažiacich, (B) pre účely výberu víťaza súťaže podľa tohto Štatútu, (C) pre účel vedenia agendy účtovných dokladov.
 2. Súťažiaci vyhlasuje, že všetky ním poskytnuté osobné údaje sú usporiadateľovi poskytnuté dobrovoľne a slobodne a sú pravdivé. Súhlas udeľuje prevádzkovateľovi na dobu 1 roka s tým, že súťažiaci si je vedomý, že má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa alebo na e-mailovú adresu office@elcop.sk. Dotknutá osoba má právo v zmysle § 28 Zákona požadovať na základe písomnej žiadosti potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, ako aj žiadať opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil.

 

 1. Záverečné ustanovenia
 1. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 14.08.2023.
 2. V prípade nezrovnalostí medzi propagačnými materiálmi k tombole a týmto Štatútom, majú ustanovenia tohto Štatútu prednosť.
 3. V prípade vážnych prevádzkových alebo organizačných dôvodov alebo z dôvodov vyššej moci si Usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu Štatútu a na posunutie, prerušenie, zrušenie tomboly, ako aj zmenu výherných predmetov.